A group of young carers jumpaing and dancing in a hall

Gallwn eich cysylltu â sefydliadau a gwasanaethau lleol eraill fydd o gymorth i chi a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano efallai. Peidiwch oedi cysylltu â ni! Yn y cyfamser, er hwylustod, gweler isod restr o ddolenni, fesul:

    • sefydliadau cenedlaethol sy’n cefnogi Gofalwyr
    • sefydliadau sy’n cefnogi Gofalwyr Ifainc
    • sefydliadau cenedlaethol eraill sy’n cynnig cymorth
    • sefydliadau cymorth rhanbarthol a leolir ym Mhowys

Ar gyfer sefydliadau sy’n cynnig cymorth ar gyfer cyflyrau penodol, dylid cyfeirio at y rhestr ar y dudalen “rheoli cyflyrau penodol”.

Os gallwch ychwanegu sefydliadau eraill at y rhestr, neu os byddwch yn darganfod nad yw dolen yn gweithio cofiwch gysylltu a helpu eraill yr un pryd! Diolch yn fawr.

.

Dolenni at sefydliadau cenedlaethol sy’n cefnogi gofalwyr:

Carers Wales – yn cynnig gwybodaeth, ac yn ymgyrchu ar ran Gofalwyr.

Carers UK – yn cynnig gwybodaeth, ac yn ymgyrchu ar ran Gofalwyr.

Carers Trust – yn cynnwys cyngor, trafodaeth a chymorth i Ofalwyr.

Carers Direct – Gwefan y GIG sy’n cynnig gwybodaeth i Ofalwyr. Mae’n cynnwys adrannau ar Eich Llesiant, Gofalwyr Ifainc, Gofal llawn hyder, Materion Ariannol a Chyfreithiol a chymorth Ymarferol.

Yr Adran Gwaith a Phensiynau – Pecyn Adnoddau i Ofalwyr – ei nod yw helpu rhoi mynediad at amrediad o wasanaethau ac adnoddau sydd ar gael trwy’r Adran megis: Adnoddau ar-lein, taflenni, llinellau cymorth dros y ffôn a chymorth lleol.

NHS Carers Self Assessment Tool Kit – sy’n eich galluogi i asesu’ch hawl I gymorth. Cofiwch y byddai’n ddoeth cadarnhau gyda ni pa gymorth ychwanegol sydd ar gael, oherwydd nid yw’r ffurflenni’n delio gyda phob sefyllfa, man cychwyn yw yn hytrach.

UK Live-In Care Association – Mae gofal preswyl yn galluogi pobl i dderbyn gofal a chymorth personol, unigol yn eu cartrefi eu hunain. Mae hyn yn hynod bwysig i alluogi pobl sydd â chyflyrau cymhleth aros yn annibynnol mewn amgylchfyd cyfarwydd.

.

Dolenni ar gyfer Gofalwyr Ifainc:

 

KOOTH – gwasanaeth cwnsela ar-lein.

TROS GYNNAL – yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc i hyrwyddo a sicrhau eu hawliau.

.

Dolenni at sefydliadau cenedlaethol eraill sy’n gallu cefnogi gofalwyr:

DEWIS – Dewis Cymru yw’r lle i gael gwybodaeth ar lesiant yng Nghymru; gwybodaeth all eich helpu ystyried beth sy’n bwysig ichi, ynghyd â manylion sefydliadau a gwasanaethau lleol all fod o gymorth.

Dying Well Matters – llinell gymorth i deuluoedd cleifion sy’n marw. (Llinell Gymorth 0300 100 2011, 10am – 8pm).

End of Life Rights Information Line – gwasanaeth trwy’r DU sy’n cefnogi pobl i wneud penderfyniadau ynghylch y gofal a thriniaeth gywir ar ddiwedd eu hoes. 0800 999 2434

Nutricia and Carers UK – Nutrition: Gwybodaeth, a chyngor i Ofalwyr a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano. Gellir lawrlwytho / argraffu rhai tudalennau gwybodaeth.

Y Groes Goch – yn cynnwys gwasanaethau megis hurio offer a chymorth adeg dod adref o’r ysbyty.

Y Samariaid – yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol 24/7 i unrhyw un mewn trallod.

Turn to Us – yn helpu pobl i gael mynediad at arian sydd ar gael, trwy fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall.  (Rhan o ‘Elizabeth Finn Care’.)

Cerebra – Cymorth i blant (dan 16) gyda chyflwr ar yr ymennydd.

.

Dolenni at sefydliadau rhanbarthol a leolir ym Mhowys:

Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru – yn cynnig gweithwyr cymorth hyfforddedig i ofalwyr i ddarparu gofal amgen. Ffoniwch: 01874 610 900.

Dewis – sefydliad sy’n cefnogi ffordd o fyw annibynnol i bobl anabl yng Nghanolbarth a De Cymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar Daliadau Uniongyrchol.

Anabledd Powys – sefydliad sirol sy’n cefnogi pobl ag anabledd corfforol, nam synhwyraidd, neu iechyd gwael hirdymor, gyda materion megis tai, gwasanaethau gofal, iechyd, mynediad, cludiant, gwaith ac addysg.

Mind Canol Powys – gwybodaeth a chymorth ar faterion iechyd meddwl o bob math.

Info Engine Powys  – cyfeiriadur gwasanaethau ar-lein, rhestr o sefydliadau cymunedol a gwirfoddol. Gellir chwilio am wasanaethau a gweithgareddau yn eich ardal leol.

Shared Lives Powys – yn cynnig cyfle i bobl agored i niwed aros yng nghartrefi Rhannu Bywydau Gofalwyr.

T? Croeso – gr?p cymorth i bobl yn ardal Ystradgynlais a Chwm Tawe Uchaf sy’n dioddef o ganser, ac sydd â chlefydau sy’n bygwth eu bywydau, a’u gofalwyr.

.