Cynllunio ar gyfer argyfwng

I gael cymorth ar unwaith mewn argyfwng neu du allan i oriau, cymerwch gip ar ein tudalen Cael Cymorth ar unwaith

Mae’n haws delio gydag argyfwng os ydych wedi cynllunio ar ei gyfer ymlaen llaw. Gweler isod rhai awgrymiadau ar gyfer camau i’w cymryd ymlaen llaw, fydd yn eich helpu i baratoi a chael adnoddau a systemau yn eu lle yn achos argyfwng.

Ychwanegu rhif ICE ar eich ffôn – ychwanegwch rif ffôn yr unigolyn byddech yn hoffi i rywun ei ffonio adeg argyfwng, a’i gadw dan yr enw “ICE” (In Case of Emergency / Yn achos argyfwng) yn eich llyfr ffôn.

Rhowch restr o rifau argyfwng ar yr oergell fel eu bod ar gael os oes eu hangen ar frys.  Gofalwch gynnwys rhifau ar gyfer:

  • Meddyg Teulu, gan gynnwys tu allan i oriau
  • Swyddfa’r Gwasanaethau Cymdeithasol a rhif tu allan i oriau
  • Cynllun Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr
  • Rhifau cyswllt pobl eraill (ffrindiau a theulu) fydd yn gallu helpu efallai

Gofynnwch ynghylch cynlluniau argyfwng wrth gael eich Asesiad ar gyfer Gofalwyr.

Gofalwch gofrestru ar gyfer Cerdyn Argyfwng i ofalwyr i sicrhau gofal ar gyfer yr unigolyn rydych yn gofalu amdano os bydd rhywbeth yn digwydd ichi – mae’r holl wybodaeth ar y dudalen ar ‘Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr’.

Gofalwch fod gennych Gynllun Meddyginiaethau, a’i fod yn gyfredol Hwyrach y byddwch am gynnwys meddyginiaethau nad ydynt ar bresgripsiwn, megis meddyginiaethau llysieuol fel bo pobl eraill yn deall yn union yr hyn sy’n digwydd. Gofalwch y bydd pobl yn gwybod beth i’w wneud os bydd rhywbeth yn digwydd ichi, megis lle mae’r Cynllun Meddyginiaethau (mae’n syniad da cadw copi gyda’r meddyginiaethau, os mae’n ymarferol). Ewch â chopi o’r Cynllun Meddyginiaethau gyda chi pan fyddwch chi a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano yn mynd oddi cartref. Gofalwch ddiweddaru’r cynllun bob tro mae’r meddyginiaethau’n newid neu os maent yn dod i ben, neu pan fydd yr anghenion gofal yn newid yn sylweddol. Os bydd yr unigolyn rydych yn ei gefnogi’n gweld gweithiwr meddygol proffesiynol newydd am y tro cyntaf, ewch â’r Cynllun Meddygiaethau gyda chi – bydd yn arbed amser. Cofiwch drefnu adolygu meddygiaethau o dro i dro gyda’r meddyg teulu neu’r fferyllydd.

Hwyrach y byddwch chi a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano am lunio eich ewyllys; yn ogystal ag Atwrneiaeth Barhaol ar gyfer yr unigolyn rydych yn gofalu amdano. Cymerwch gip ar y dudalen ar faterion cyfreithiol a pholisi am fwy o fanylion.

Mae technoleg gynorthwyol ar gael sy’n gallu helpu’ch rhybuddio os bydd yr unigolyn rydych yn gofalu amdano’n syrthio neu wedi crwydro o’r t?. Gweler y dudalen ar dechnoleg ar gyfer gofawlyr.

.

Ar gyfer unrhyw beth arall, neu os oes gennych gyngor neu awgrymiadau defnyddiol i’w hychwanegu at y dudalen hon, cysylltwch â ni yn y swyddfa neu â’ch gweithiwr estyn allan!