An adult carer speaking at a conference and making the carers' voice heard at national level

Rydym ar gael i gynnig cymorth ymarferol gyda materion cyfreithiol o bob math. Er nad ydym yn cynnig cymorth cyfreithiol ein hunain, gallwn eich cyfeirio at wasanaethau, eich helpu cael eglurhad ar yr hyn sydd ei angen, cynnig eiriolaeth, a’ch helpu i gael mynediad at gyngor cyfreithiol proffesiynol megis cyfreithwyr.

Er enghraifft, hwyrach eich bod chi neu’r unigolyn rydych yn gofalu amdano am lunio ewyllys, a gallwn eich helpu i drefnu hyn. Mae rhywfaint o wybodaeth ar dudalen gwybodaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yma Llunio Ewyllys i’ch rhoi ar y trywydd iawn, ond byddwn yn eich cefnogi trwy gydol y broses.

Os taw chi sy’n gyfrifol am reoli materion cyfreithiol yr unigolyn rydych yn gofalu amdano, hwyrach y byddwch am ystyried trefnu Atwrneiaeth Arhosol. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n rhoi awdurdod i unigolyn arall wneud penderfyniadau penodol ar eich rhan. Efallai y bydd yr unigolyn rydych yn gofalu amdano am drefnu Atwrneiaeth Arhosol i’w wneud yn haws ichi wneud penderfyniadau ar ei ran, os nad yw’n gallu gwneud hynny ei hunan yn y dyfodol.

Gweler yma ddolen i adran gwybodaeth y Llywodraeth ar trefnu Atwrneiaeth Arhosol – ond cofiwch rydym ar gael i’ch helpu gyda’r broses hon, a hefyd y gallwch gael eich rhyddhau rhag talu ffioedd am ei sefydlu.

Caiff eich hawliau fel gofalwr eu diogelu gan y gyfraith, a gallwn roi gwybodaeth ichi ar unrhyw ddeddfau presennol a newydd, a’r goblygiadau i Ofalwyr. Er enghraifft Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016 sy’n cynnwys newidiadau pwysig i ofalwyr, gan gynnwys hawliau newydd a dyletswyddau newydd o safbwynt cynghorau lleol, ydy gofalwyr a’r bobl maent yn gofalu amdanynt yn cael cyfle i ddweud eu dweud fwy o ran y gofal a’r cymorth maent yn eu derbyn. I weld trosolwg o’r ddeddf newydd, ewch at y dudalen hon ar wefan Mewnrwyd  RCT  a’r adnoddau hyn ar wefan Cyngor Gofal Cymru

Cofiwch gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych, a byddwn yn eich helpu gydag unrhyw beth ym maes polisi neu faterion cyfreithiol.

Hefyd, rydym am fod yn sicr eich bod yn ymwybodol o’ch  hawliau fel gofalwr, ac fel sefydliad sy’n eich cynrychioli, rydym yn rhoi adborth ar eich barn a’ch mewnbwn ar lefel y llywodraeth ac unigolion sy’n llunio polisïau.