Children playing under the arbour in a formal garden

Cael hyd i Gartref Gofal ym Mhowys

Os ydych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdano’n ystyried symud i gartref gofal yn barhaol, gellir defnyddio’r ddolen isod i chwilio am gartref gofal ym Mhowys a darllen y cyngor perthnasol.

Chwilio am gartref gofal ym Mhowys (carehome.co.uk)

Symud i Gartref Preswyl neu Gartref Nyrsio

Mae penderfynu symud – fel arfer i gartref lle byddwch yn derbyn mwy o ofal – yn benderfyniad anodd iawn, ac efallai y penderfyniad pwysicaf oll.

Sut gallaf gael cymorth?

Mae’n bwysig dewis cartref gofal sy’n bodloni eich anghenion. Mae gennych hawl i gael asesiad er mwyn penderfynu beth yn union yw eich anghenion, os bydd y Wladwriaeth yn talu am eich gofal, neu os byddwch yn talu amdano’n breifat. Hyd yn oed os byddwch yn talu’n breifat mae’n ddefnyddiol asesu eich anghenion os oes posibilrwydd y byddwch am geisio am gyllid gan y cyngor yn y dyfodol.

I ofyn am asesiad, cadarnhau cymhwysedd a gweld y costau, cysylltwch â Llinell Uniongyrchol Powys ar 01597 827666 neu gellir dilyn y ddolen ar wefan Cyngor Sir Powys.

Mae taflen ffeithiau Age Cymru, ‘Cael hyd i gartref gofal yng Nghymru’, yn adnodd manwl sy’n cynnwys gwybodaeth ar y canlynol:

    • Penderfynu mynd i gartref gofal

Cwestiynau amrywiol i’w gofyn a materion i’w hystyried wrth ddewis cartref

Ystyriaethau ariannol wrth ddewis cartref gofal

Problemau a chwynion

Mae Age Cymru yn cyhoeddi nifer o daflenni eraill ar gartrefi gofal fydd o ddefnydd ichi efallai. Ymhlith y rhain mae:

    • Talu am gartref gofal parhaol yng Nghymru

Eiddo a’r prawf moddion mewn perthynas â darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru

Asesiad yr awdurdod lleol ar gyfer gwasanaethau gofal cymunedol yng Nghymru

Rhestr wirio ar gyfer Cartref Gofal

Mae’r rhain ar gael trwy’r wefan www.ageuk.org.uk, trwy ffonio 01597 825908 neu drwy alw yn swyddfa Age Cymru yn Marlow, Cilgant y De, Llandrindod LD1 5DH