A group of adult carers sitting in a gardenGallwn ddarparu gwybodaeth ar fudd-daliadau, lwfansau a thaliadau i ofalwyr a budd-daliadau anabledd, pensiynau a thai, budd-daliadau addysgol, trethi a chredydau. Mae rhai budd-daliadau penodol ar gyfer gofalwyr yn unig, rhai ar gyfer unigolion ag anabledd, a rhai i helpu os ydych ar incwm isel. Gellir hawlio rhai budd-daliadau hyd yn oed os ydych yn gweithio, os oes gennych gynilion neu os ydych yn berchen ar eich cartref eich hunan.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y budd-daliadau sydd ar gael i ofalwyr, cymerwch gip ar dudalen gwybodaeth

Os taw gofalwr ydych sy’n edrych ar ôl arian perthynas sydd ag anabledd dysgu, hwyrach y byddwch am edrych ar y taflenni ffeithiau ar gyfer gofalwyr gan Dosh (eiriolaeth ariannol).

Mae prosiect Pogim wedi llunio cyfres o animeiddiadau ar gyfer gofalwyr ifainc, yn Gymraeg ac yn Saesneg ar faterion ariannol.

Yn bwysicach na dim, rydym ar gael beth bynnag fo’ch amgylchiadau i’ch helpu deall yr hyn sy’n ddyledus ichi, ac i wneud yn si?r fod eich teulu’n derbyn yr holl gymorth ariannol sydd ar gael ichi.