Carers having tea and cake around a tableGwasanaethau Cymdeithasol y cyngor lleol sy’n gyfrifol am gynnal Asesiad I Ofalwyr, a gallwn gynnig cymorth ichi ei drefnu, cynllunio ar ei gyfer, a gallwn hefyd gynnig gwasanaeth eiriolaeth, (gallwn fod yno i’ch cefnogi a sicrhau y caiff eich llais a’ch dymuniadau eu clywed). Gweler isod amlinelliad o broses Asesu Gofalwyr:

 • Mae am ddim.
 • Ffordd i adnabod sut mae’r rôl fel gofalwr yn effeithio ar eich bywyd.
 • Hefyd mae’n gyfle i ofyn beth sy’n bwysig i chi, a beth yw bywyd da o’ch safbwynt chi.
 • Nid prawf yw i asesu pa mor dda ydych fel gofalwr.
 • Mae’n helpu gweithio allan pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael efallai i wneud bywyd yn haws ichi.
 • Fel arfer mae’n golygu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda rhywun o’r gwasanaethau cymdeithasol. Gallwn fod yno i’ch cefnogi os ydych yn dymuno hynny.
 • Os bydd eich amgylchiadau’n newid, gallwch ofyn am gael eich asesu eto

I drefnu Asesiad i Ofalwyr, dylech gysylltu â’r cyngor lleol i ofyn am asesiad. Gallwn helpu gyda’r broses hon ar eich rhan pe dymunir.

I baratoi ar gyfer yr Asesiad i Ofalwyr, bydd angen treulio ychydig o amser yn ystyried eich rôl fel gofalwr. Gallwn drafod hyn gyda chi i’ch cynorthwyo i ystyried holl agweddau ar eich rôl. Mae’n bwysig bod yn onest am effaith eich rôl gofal ar eich bywyd, er mwyn ichi gael mynediad at yr holl gymorth sydd ar gael i’ch helpu.

Rhai pethau i’w hystyried efallai:

 • Beth sy’n gweithio’n effeithiol?
 • Ydych chi’n cysgu a gorffwys digon? A yw’n effeithio ar eich iechyd?
 • Ydych chi’n gadael eich cartref, ac ydych chi’n cael amser i chi’ch hunan?
 • Beth ydych chi’n ei fwynhau?
 • A yw’n effeithio ar eich cysylltiadau personol eraill?
 • Oes arnoch angen gwybodaeth am fudd-daliadau a chymorth ychwanegol?
 • Beth sy’n achosi pryder ichi? Beth sy’n werth chweil?
 • Ydy’r unigolyn rydych yn gofalu amdano’n cael digon o help?
 • Beth fyddai’n gwneud pethau’n haws ichi?
 • Beth sy’n bwysig ichi?

Mae’r corff gwarchod defnyddwyr, Which?, wedi cyhoeddi erthygl sy’n cynnwys rhestr wirio mewn perthynas â pharatoi ar gyfer Asesiad i Ofalwyr, sy’n cynnwys cwestiynau i’w hystyried ymlaen llaw. Gellir darllen yr erthygl yma.

Nod Pecyn Cymorth Gwasanaethau Cyhoeddus Cerebra yw cefnogi pobl anabl a gofalwyr, ynghyd â’u teuluoedd a chynghorwyr, sy’n dod ar draws anawsterau gydag asiantaethau statudol mewn perthynas â darparu gwasanaethau cymorth ym maes iechyd, gofal cymdeithasol ac iechyd. Nod y pecyn cymorth yw datod y problemau hyn a datblygu strategaethau effeithiol i’w datrys.

Cofiwch, rydym ar gael i’ch cefnogi pob cam o’r broses hon. Y cwbl sydd angen ei wneud yw cysylltu â ni.