Tudalen Gymunedol Credu Machynlleth a Llanbrynmair

Grwpiau Lleol Credu ar gyfer Oedolion sy’n Ofalwyr

Grwp Llesiant Gofalwyr

Cynhelir gweithdai llesiant a chyfarfod gweithgareddau bob mis ym Machynlleth.

Cysylltwch â Mandy ar 07976 906975 / mandy@credu.cymru am fwy o fanylion.

Gofalwyr Bro Ddyfi sy’n Rhieni

Grwp sy’n cefnogi gofalwyr sy’n rhieni a gwarcheidwaid. Beth bynnag fo’r cyflwr sy’n effeithio ar eich plentyn, gyda diagnosis ai peidio, neu hyn yn oed os ydych yn y broses o gael diagnosis. Mae’r grwp yn cwrdd bob mis ym Machynlleth ac mae ganddynt grwp ar Facebook.

https://www.facebook.com/groups/2170158463222824/

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Ceri ar 07792 782402 / ceri@credu.cymru

Ewch at galendr Credu am yr wybodaeth ddiweddaraf ar ddigwyddiadau a grwpiau lleol

https://credu.cymru/for-you/meet-powys/acp/acpcalendar/

Y Tîm

Mae dau weithiwr estyn allan yn gweithio yn ardal Bro Ddyfi – Mandy Dean (Oedolion) ac Ami Wilson (Gofalwyr Ifainc); gellir cysylltu â nhw trwy brif swyddfa Credu. Hefyd mae croeso i Ofalwyr daro heibio Siop a Hwb Credu ar Stryd Maengwyn  i gael sgwrs gyda’n staff Ceri ac Aly fel man cyswllt cyntaf, unrhyw bryd pan fydd y siop ar agor.

Grwpiau eraill ar gyfer Gofalwyr:

Fforwm Cymru gyfan: Grwp ar gyfer rhieni sy’n ofalwyr ar gyfer unigolion ag anabledd dysgu sy’n cwrdd bob  wythnos yn y Ganolfan Gofal, Ffordd y Bontfaen, Machynlleth. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Lynne (Swyddog Datblygu Powys) ar lynne@allwalesforum.org.uk  neu 02920 811120 (Swyddfa Caerdydd).

Dolen: Grwp dan ofal Croesffyrdd Hafal ar gyfer gofalwyr sy’n cwrdd yn Ystafell Warren Kyle yn y Ganolfan Gofal, Ffordd y Bontfaen, Machynlleth ar 2ail ddydd Mawrth y mis rhwng 10.00 – 12.00 Cysylltwch â Norma: 01654 700100

Sefydliadau a gwasanaethau defnyddiol:

Cyngor Canolbarth Cymru – https://www.advicemidwales.org.uk/ am gymorth gyda budd-daliadau ac ati.  Lleolir ym Machynlleth. Yn gallu ymweld â’ch cartref os oes angen.

CAMAD – http://www.camad.org.uk/what-we-do am gymorth gyda chludiant cymunedol, pryd ar glud, sesiwn taro heibio iechyd meddwl Llwybrau, a mwy.

Cysylltwr Cymunedol – https://www.pavo.org.uk/help-for-people/community-connectors.html Cymorth i gael hyd i a mynediad at wasanaethau a gweithgareddau ar lefel gymunedol. Ffoniwch  01597 828649 a gofynnwch am atgyfeiriad at Gysylltwr Cymunedol Bro Ddyfi.

Croesffyrdd Hafal – yn darparu gofal dydd / gofal seibiant. Lleolir yn y Ganolfan Gofal, Ffordd y Bontfaen, Machynlleth http://www.crossroadsmww.org.uk/

Mae Llyfrgell Machynlleth yn cynnal sesiynau taro heibio ar thema TG i helpu os oes gennych broblemau cael mynediad at wasanaethau digidol neu unrhyw broblemau eraill ym maes TG. Ffoniwch 01654 702322. Hefyd gall y llyfrgell sganio a lanlwytho dogfennau yn uniongyrchol i system Cyngor Sir Powys: https://en.powys.gov.uk/machynllethlibrary

Mae banc symudol Natwest ar gael ar ddydd Llun rhwng 10.30 -11am ym Maes Parcio’r Clwb Bowlio  (ar wahân i Wyliau Banc). https://locator.natwest.com/Branch/999999.122-Machynlleth%20Mobile%20Branch.html