An adult carer speaking at a conference and making the carers' voice heard at national level

Rydym yn creu’r cyswllt rhwng Gofalwyr, darparwyr gwasanaethau a’r unigolion sy’n llunio polisi – ar lefel leol a chenedlaethol – trwy roi adborth ar sylwadau a phrofiadau Gofalwyr; er mwyn siapio polisi a deddfwriaeth a gwella gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a’r bobl maent yn eu cefnogi.

Rydym yn rhedeg ymgyrchoedd, yn cynnal ymgynghoriadau ac arolygon – gwyliwch allan am y cylchlythyr a’r blog i gael diweddariadau rheolaidd.  Mae’n bwysig cyfrannu a chynnig sylwadau os gallwch ac os ydych yn dymuno gwneud hynny.

 

Gweler isod grynodeb o brosiectau a manylion y Fforwm Cyswllt ar gyfer Gofalwyr.

Mae’r Prosiect Llais Gofalwyr yn rhan o Brosiect Cysylltu Lleisiau Powys yn Un  a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r prosiect yn un o 6 dan arweiniad PAVO a’r nod yw rhoi mwy o gyfle i drigolion Powys gyfrannu at ddylunio a chyflenwi gwasanaethau yn y sir. Caiff y prosiectau eu cyflenwi yng nghyd-destun Cynllun Powys yn Un a bydd cysylltiad cryf gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’i drefniadau partneriaeth.

Mae’r chwe phrosiect fel a ganlyn:

  • * Prosiect Llais Gofalwyr (2 brosiect mewn un) a gyflenwir gan Credu/Gwasanaeth Gofalwyr Powys a Chroesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Bydd yn golygu y gall darparwyr gwasanaethau glywed lleisiau Gofalwyr.
  • * Prosiect Codi Ymwybyddiaeth o Gyflyrau Niwrolegol, a gyflenwir gan Gynghrair Grwpiau a Sefydliadau Niwrolegol Sir Drefaldwyn (MANGO). Bydd y prosiect hwn yn galluogi cyfranogiad gan fwy o bobl gyda chyflyrau niwrolegol hirdymor.
  • * Prosiect Sparks a gyflenwir gan Eiriolaeth Plant Powys. Bydd yn creu llwyfan ar gyfer lleisiau plant dan 11 oed.
  • * Prosiect Cefnogi Cyfoedion Oedolion Ifainc dan ofal Cymdeithas Ponthafren. Bydd yn cynnig cefnogaeth cyfoedion a mentora i alluogi clywed lleisiau pobl ifanc (16-25 oed) gyda phroblemau iechyd meddwl.
  • * Prosiect Cymdogion Da dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Canolbarth Cymru sy’n galluogi clywed lleisiau’r henoed a thrigolion bregus ardaloedd Y Trallwng, Y Drenewydd a Llanidloes.
  • * Bydd Rhwydwaith Trawsnewid a Chymunedau Carbon Isel Powys yn galluogi 15 o grwpiau hunangymorth amgylcheddol cymunedol i ddweud eu dweud o ran cynlluniau amgylcheddol.

Big Lottery Fund and Powys Assoviation of Voluntary Organisations logos

Yr enw ar Fwrdd Partneriaeth Gofalwyr Powys (Cyngor Sir Powys) bellach yw Fforwm Cyswllt ar gyfer Gofalwyr. Mae’n cynghori Cyngor Sir Powys a’r Bwrdd Iechyd Lleol ar ffyrdd i wella gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr. Gofalwr yw’r cadeirydd, ac mae mwyafrif y sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr Powys yn mynychu cyfarfodydd, gan gynnwys mudiadau gwirfoddol a chynrychiolwyr Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r Fforwm hefyd yn datblygu awgrymiadau ar gyfer gwasanaethau newydd a gwelliannau i wasanaethau sydd eisoes yn bodoli.  Mae’n derbyn gwybodaeth gan Gyngor Sir Powys, y Bwrdd Iechyd, mudiadau gwirfoddol a’r Fforwm Gofalwyr, yn ogystal â gofalwyr unigol.

Mae’n cwrdd bob chwarter ac estynnir croeso cynnes i Ofalwyr newydd sydd am fod yn rhan ohono. Telir costau teithio yn ogystal â chost ychwanegol gofal amgen ar gyfer yr unigolyn rydych yn gofalu amdano. Cysylltwch â ni os hoffech gynnig adborth neu os hoffech ymuno â’r Fforwm Cyswllt ar gyfer Gofawlyr.