Mae Credu yn cefnogi gofalwyr a’u teuluoedd ym Mhowys (Credu Powys) ac yng Ngogledd Cymru  (Gofalwyr Ifainc WCD).  Rydym yn cynorthwyo gofalwyr i ofalu am eu hanwyliaid ac i ofalu am eu hunain. Rydym yn darparu:

  • gwybodaeth ac adnoddau ar-lein
  • cyngor a chefnogaeth gyfrinachol unigol trwy’r tîm o weithwyr estyn allan
  • cyfleoedd i gwrdd â gofalwyr eraill yn yr ardal trwy grwpiau, gweithgareddau ac ymweliadau
  • asesiadau llesiant ar gyfer gofalwyr
  • eiriolaeth i ddelio gyda darparwyr gwasanaethau eraill ac i gefnogi gofalwyr i gynrychioli eu hunain
  • sesiynau cwnsela
  • cyfleoedd hyfforddi

Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda sefydliadau statudol (gwasanaethau cyhoeddus) a sefydliadau’r trydydd sector (elusennol), yn ogystal â gofalwyr er mwyn cynnig gwasanaethau ar hyd a lled yr ardaloedd lle mae ein gwasanaethau ar gael.  Rydym yn helpu gweithwyr proffesiynol mewn sectorau eraill i gefnogi gofalwyr mewn ffordd effeithiol, er enghraifft mewn ysgolion, gwasanaethau tai ac iechyd.

Rydym yn cyfleu sylwadau gofalwyr i’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau ac sy’n llunio polisïau ar lefel leol a chenedlaethol. Byddwn yn ymgynghori ar yn trosglwyddo awgrymiadau o ran gwella gwasanaethau i ofalwyr, ac yn chwarae rhan weithgar wrth hyrwyddo hawliau gofalwyr. Rhan allweddol o’n rôl yw helpu meithrin ymwybyddiaeth am ofalwyr, eu rôl ac anghenion – ar lefel leol a chenedlaethol.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gwirfoddol lleol a chenedlaethol i gadw mewn cysylltiad a rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Partner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ydym, sef elusen sy’n cefnogi rhwydwaith o sefydliadau lleol sy’n cefnogi gofalwyr.

Nid oes tâl i ymaelodi â ‘Credu’, ac rydym yn dibynnu ar gyllid i allu rhannu ein hadnoddau yn rhad ac am ddim gyda gofalwyr a’u teuluoedd.

 

logos_whatwedo