A group of young carers jumpaing and dancing in a hallDdim yn si?r pa feddyginiaethau dylai’r unigolyn rydych yn gofalu amdano gymryd, neu pa bryd? Poeni nad yw’r ddos yn iawn? Mae’r fferyllfa leol yn cynnig amrediad o wasanaethau am ddim i’ch cefnogi chi a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano. Ymhlith y rhain mae: adolygu meddyginiaethau (a elwir weithiau’n adolygu defnydd o feddyginiaethau, neu adolygu meddyginiaethau). Mae gan y rhan fwyaf o fferyllfeydd ystafelloedd ymgynghori preifat lle gallwch gael sgwrs breifat gyda’r fferyllydd.

Gallwn eich helpu i ofyn i’ch fferyllydd adolygu meddyginiaethau, yn ogystal â gwasanaethau defnyddiol cysylltiedig eraill megis presgripsiwn amlroddadwy, gwasanaethau cyflenwi, a blychau tabledi.

Gweler isod rhestr o rai pethau y mae angen eu hystyried os ydych yn bwriadu adolygu meddyginiaethau:

  • Hoffech chi awgrymu unrhyw newidiadau?
  • Oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau y mae angen eu hateb?
  • A yw’n anodd cymryd meddyginiaethau, er enghraifft os maent yn anodd eu llyncu?
  • Oes gormod o dabledi gwahanol i’w cymryd ar amseroedd gwahanol, ac mae’n anodd cofio pryd y mae angen eu cymryd?
  • A oes unrhyw sgil-effeithiau gan un neu fwy o’r meddyginiaethau?
  • Oes angen blychau haws eu hagor efallai?

Fel arfer, mae’r cyfarfod yn cymryd rhwng 20 a 45 munud, yn dibynnu ar faint sydd gennych i’w drafod.  Caiff ei drefnu ychydig ddyddiau ymlaen llaw ar amser sy’n gyfleus ichi. Mae’n gyfarfod cyfrinachol, ac wedyn bydd cofnod i’r cyfarfod cael ei gynnal, a chofnod o unrhyw newidiadau a gytunwyd yn ystod y cyfarfod, yn cael ei ychwanegu at eich nodiadau meddygol. Felly bydd eich meddyg yn ymwybodol o unrhyw newidiadau i’ch triniaeth.

Cofiwch!

Os ydych yn cael problem frys gyda meddyginiaethau, peidiwch ddisgwyl am sesiwn adolygu meddyginiaethau.  Os ydy’r unigolyn sy’n cymryd y meddyginiaethau’n dioddef o unrhyw un o’r cyflyrau ar y rhestr isod, peidiwch ag oedi – cysylltwch â meddyg neu fferyllydd ar unwaith:

  • Os yw’r unigolyn wedi cymryd gormod o unrhyw feddyginiaeth.
  • Os yw’r unigolyn yn cael adwaith alergaidd i feddyginiaeth newydd (megis gwichian, brech, chwydd neu lewygu).
  • Os ydych yn sylwi ar sgil-effaith ddifrifol neu unrhyw symptomau anarferol.
  • Os ydych yn sylwi fod iechyd yr unigolyn yn gwaethygu.