adult carers speaking to an audience at the "Shaping Our Future" event

Ble bynnag rydych yn byw ym Mhowys neu  WCD, mae ein holl weithwyr estyn allan yn gallu eirioli gyda chi mewn sefyllfaoedd a lleoliadau amrywiol.

Mae Eiriolaeth yn golygu derbyn cefnogaeth unigolyn annibynnol (yr eiriolwr) sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda chi. Mae eiriolwr yn eich cefnogi a bydd ond yn gwneud yr hyn rydych am iddo/iddi ei wneud. Gall hyn gynnwys:

 • Siarad gyda chi i weld beth yw eich barn a’r hyn byddech yn ei hoffi
 • Gwrando ar eich anghenion a phryderon
 • Cael hyd i wybodaeth angenrheidiol fel eich bod yn ymwybodol o’r holl opsiynau sydd ar gael
 • Egluro pethau i chi allu gwneud penderfyniadau a dewisiadau deallus
 • Eich helpu i gysylltu â phobl berthnasol neu gysylltu â nhw ar eich rhan chi
 • Mynd gyda chi i gwrdd â gweithwyr proffesiynol (megis staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol, tai, iechyd ac ati)
 • Eich helpu mynegi eich barn a’ch dyheadau
 • Gofalu y caiff eich llais ei glywed ac y caiff eich anghenion eu hystyried
 • Siarad ar eich rhan, ond dim ond pan fyddwch yn gofyn iddo/iddi wneud hynny
 • Parhau i gefnogi eich dewisiadau, er mor anodd, nes ichi wireddu cymaint â gallwch
 • Gofalu eich bod yn derbyn y gwasanaethau angenrheidiol neu sy’n ddyledus ichi
 • Diogelu eich hawliau
 • Os yn berthnasol, trafod a helpu datrys anghydfod

Mae egwyddorion allweddol eiriolaeth fel a ganlyn:

 • Eich llais chi yw’r pwysicaf.
 • Mae gennych ddewis dros yr hyn y mae’r eiriolwr yn gwneud ar eich rhan.
 • Mae eiriolaeth yn helpu pobl gwneud dewisiadau a phenderfyniadau deallus a seilir ar wybodaeth o ansawdd dda.
 • Mae eiriolaeth yn cefnogi pobl i wneud mwy dros eu hunain, ac yn lleihau dibyniaeth ar bobl eraill.
 • Ni ddylai eiriolwyr gael gwrthdrawiad buddiannau.

Ni fydd eiriolwyr:

 • Yn rhoi eu barn bersonol nhw ichi
 • Yn datrys problemau a gwneud penderfyniadau ar eich rhan
 • Yn eich barnu
 • Yn eich llywio i gyfeiriad penodol

Gweler isod enghreifftiau lle bydd eisiau cymorth eiriolwr efallai:

 • Cwrdd â gweithwyr iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, neu’r adran dai proffesiynol,…
 • Os byddwch am fynegi pryderon neu gwyno am wasanaeth
 • Pan fydd angen cymorth arnoch i ddelio gyda’r broses amddiffyn
 • Os oes gwrthdaro rhwng eich anghenion ac anghenion yr unigolyn rydych yn gofalu amdano
 • Os ydych yn ansicr am eich hawliau fel gofalwr
 • Os ydych yn rhy flinedig i sefyll dros eich hunan
 • Os ydych yn anhapus am wasanaeth, neu os oes angen cymorth i sicrhau fod gweithiwr proffesiynol yn deall eich anghenion chi neu anghenion yr unigolyn rydych yn gofalu amdano.

I dderbyn cymorth eiriolaeth cysylltwch â ni.