hands massage from a carers pamper dayMae gofalu am rywun yn gallu bod yn rhan bwysig o’ch bywyd, ond mae’n anochel y bydd eich rôl fel gofalwr yn newid dros amser. Gall hyn fod oherwydd nad oes angen eich cymorth ar yr unigolyn roeddech yn gofalu amdano ac mae’n gallu ymdopi heb lawer o gymorth gennych, neu oherwydd nad yw’n bosib gofalu amdano adref, neu oherwydd i’r unigolyn farw.

Os ydy’r unigolyn roeddech yn gofalu amdano wedi symud i gartref gofal nid yw hynny o reidrwydd yn golyfu fod eich rôl gofal wedi dod i ben. Gellir dysgu mwy ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr am ofalu am rywun mewn cartref gofal.

Os ydy’ch rôl fel gofalwr yn newid mewn ffordd sylweddol, dyma rai adnoddau fydd efallai’n eich rhoi ar ben y ffordd i ymdopi â’r sefyllfa. Cofiwch ein bod ar gael i’ch cefnogi, a rydym ar gael ar ben arall y ffôn.

.

Ailasesu eich anghenion fel gofalwr

Os nad ydych yn gallu rhoi’r holl gefnogaeth sydd ei hangen ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano, hwyrach eich bod o’r farn eich bod yn ei fethu, ond mae’n bwysicach cofio nad ydych yn gallu gwneud popeth. Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn waith hynod flinedig ac emosiynol, ac mae cyfyngiadau ar y gofal y gellir ei roi i rywun gartref.

Gallwch siarad gyda’ch gweithiwr cymdeithasol i drefnu adolygu eich Asesiad fel Gofalwr – gallwn eich helpu i drefnu hyn – ac i wneud yn si?r eu bod yn hollol ymwybodol o’ch anghenion cymorth. Hwyrach y byddwch yn gallu cael mwy o help yn eich cartref, megis mwy o gymorth, offer neu addasiadau. Gellir dysgu am yr holl opsiynau sydd ar gael ichi, a’u trafod gyda’r unigolyn rydych yn gofalu amdano, a gyda ffrindiau neu berthnasau.

.

Profedigaeth

Mae marwolaeth rhywun agos atoch yn golled enbyd; os ydych wedi gofalu am yr unigolyn, gall y golled ymddangos yn fwy byth. Peth personol iawn yw sut byddwch yn ymdopi gyda cholli’r unigolyn rydych wedi gofalu amdano, a does dim ffordd

gywir nac anghywir i ddelio gyda’r sefyllfa. Does dim cyfyngiadau amser ar alaru, a dim patrwm emosiynau ac ymddygiad penodol sydd yr un peth i bawb. Nid yw’r galaru’n digwydd ar unwaith ychwaith weithiau.  I gychwyn, mae llawer o bethau ymarferol y mae angen eu gwneud, ac mae aelodau’r teulu a ffrindiau’n debygol o fod o’ch cwmpas. Mae’n bosib y byddwch ond yn dechrau galaru ar ôl delio gyda’r holl faterion ymarferol, ac mae’r bobl sydd wedi bod o’ch cwmpas wedi mynd nôl at eu bywydau bob dydd.

Gweler isod adnoddau o wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr sy’n delio gydag agweddau ymarferol ar golli rhywun, yn ogystal â rhestr wirio o bethau i’w hystyried:

Yn ogystal ag ymdopi â cholli’r unigolyn roeddech yn gofalu amdano, mae’n rhaid ichi hefyd ymdopi â diwedd eich rôl fel gofalwr. Hwyrach eich bod yn teimlo’n euog oherwydd teimladau o ryddhad, ond hefyd mae’n bosib eich bod yn teimlo’n flinedig iawn ac yn unig. Mae’r berthynas gyda’r gweithwyr proffesiynol oedd yn gysylltiedig â gofalu am yr unigolyn hefyd wedi dod i ben.  Hwyrach eich bod wedi colli cysylltiad gyda ffrindiau ac aelodau’r teulu oherwydd gofynion eich rôl fel gofalwr ac mae’n bosib taw’r peth olaf rydych am ei wneud yw ail-gydio mewn hen gysylltiadau cymdeithasol neu gwrdd â phobl newydd, ar ôl colli rhywun annwyl ichi.

.

Cael hyd i gymorth

Efallai y byddwch yn gallu siarad gyda ffrindiau neu berthnasau sy’n eich adnabod yn dda, yn ogystal â’r unigolyn roeddech yn gofalu amdano, a gall hynny fod yn ffynhonnell cymorth bwysig. Hefyd gallwch gael mynediad at sesiynau cwnsela trwy Cruse Bereavement a thrwy Credu – y cwbl sydd angen ei wneud yw cysylltu â ni a gallwn drefnu sesiwn cychwynnol ar eich cyfer.

.

Addasu i amgylchiadau newydd

Bydd yn cymryd amser ichi addasu at ddiwedd eich rôl fel gofalwr. Rydych wedi arfer gorfod gwneud pethau i edrych ar ôl rhywun arall, felly gall fod yn anodd meddwl am yr hyn hoffech ei wneud eich hunan nawr. Mae’n bwysig iawn gofalu amdanoch chi’ch hunan nawr, a gadael i bobl eraill ofalu amdanoch hefyd. Does dim angen rhuthro i wneud unrhyw benderfyniadau am y camau nesaf.

Yn y pen draw, hwyrach y byddwch am wirfoddoli efallai, neu ddysgu sgiliau newydd, neu fynd yn ôl i weithio. Pan fyddwch yn barod, cysylltwch â ni i gael cymorth ar y daith hon.