a group of young carers in front and on top of castle ruinsFel man cychwyn, gweler isod ffynonellau gwybodaeth am nifer o gyflyrau amrywiol a sefydliadau sy’n cynnig cymorth mewn perthynas â chyflyrau penodol. Gofalwch wirio’r dolenni i sefydliadau cymorth eraill. Cofiwch adael inni wybod os oes rhywbeth penodol o ddiddordeb i chi nad ydynt ar y rhestr hon, er mwyn inni allu diweddaru’r wybodaeth a sicrhau ei bod yn berthnasol.

Yn bwysicach na dim, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth a chymorth personol – efallai eich bod yn cael trafferth deall pa salwch neu anabledd yn union sy’n effeithio ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano, neu hwyrach nad ydych wedi cael diagnosis eto neu’n disgwyl diagnosis. Gallwn eich cefnogi yn ystod y broses hon.

.

ADCG ac ADC

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: tudalen gwybodaeth ADCG ac ADC
ADDISS – The National Attention Deficit Disorder Information and Support Service
ADD Resources – gwybodaeth am ADCG
Adders.org –  gwybodaeth am ADC ac ADCG
Attention Deficit Disorder Association

.

Alcohol, cyffuriau a dibyniaeth

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: tudalen gwybodaeth alcohol, cyffuriau a dibyniaeth
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion taflen ffeithiau: alcohol, cyffuriau a dibyniaeth
DAN24/7 – llinell gymorth am ddim i unrhyw un yng Nghymru ar gyfer gwybodaeth a chymorth ym maes cyffuriau neu alcohol
Kaleidoscope  – ei nod yw cadw mor isel â phosib y niwed i unigolion a chymunedau dan effaith camddefnyddio sylweddau, gan alluogi pobl i wneud dewisiadau doeth a newidiadau cadarnhaol i’w bywydau

 

.

Anableddau Dysgu

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: tudalen gwybodaeth ar anableddau dysgu
Foundation for People with Learning Disabilities: canllawiau ar gyfer rhieni plant (unrhyw oed) sydd ag anabledd dysgu
Taflen ffeithiau Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: anableddau dysgu ac iechyd meddwl
Cartrefi Cymru – cefnogi pobl gydag anableddau dysgu o fewn cymunedau Cymru
The Foundation for Challenging Behaviour – gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd ag anableddau dysgu difrifol
Scope Online Community – gwefan sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni a gofalwyr pobl gydag anableddau dysgu. Gan Ofalwyr ar gyfer Gofalwyr. (Yn flaenorol Net Buddy!)

.

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr:  tudalen gwybodaeth ASA
The National Autistic Society (NAS) – elusen ar gyfer pobl gydag Awtistiaeth, gan gynnwys Syndrom Asperger, a’u teuluoedd
ASD Friendly – cymuned o rieni a gofalwyr pobl sydd ag Awtistiaeth a Syndrom Asperger
Asperger’s Syndrome Foundation
United ResponseHealth Talk: Trafod Awtistiaeth – gwefan llawn gwybodaeth ar gyfer rhieni a phobl sy’n gofalu am bobl gydag Anhwylder y Sbectrwm Awtistaidd yng Nghymru
Autism Spectrum Disorder – gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr unigolion gydag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yng Nghymru
Caring4OurKids – Adnodd ar gyfer Rhieni Plant ag ASD, CFS, neu Ffibromyalgia (Gwefan Americanaidd)
National Autism Centre – Anoddau Awtistiaeth ar gyfer Teuluoedd (Gwefan Americanaidd)
Sesame Street Autism Resources for Parents (Gwefan Americanaidd)
Article – Reduce the noise: Help loved ones with sensory overload enjoy shopping (Gwefan Americanaidd)
Article – Creating a home where your child can thrive with a disability (Gwefan Americanaidd)
Centre for Disease Control – Dolenni ac Adnoddau Awtistiaeth (Gwefan Americanaidd)
Article – Estate planning for parents of children with autism (Gwefan Americanaidd)
Operation Autism, a resource guide for military families (Gwefan Americanaidd)
Article – Moving with Special Needs Kids: A guide for parents (Gwefan Americanaidd)
Temple Grandin’s teaching tips for children and adults with autism (Gwefan Americanaidd)

.

Canser

Macmillan – yn gwella bywydau pobl dan effaith canser.
Macmillan Cancer Support: cefnogi rhywun agos atoch sydd â chanser
Macmillan Cancer Support: bod yn ofalwr
Macmillan Cancer Support: canllaw i ofalwyr ifainc
Cancer Research UK: gofalu am y gofalwr
Cancer Research UK: cymorth yn y cartref i unigolyn sydd â chanser
Marie Curie Cancer Care: bod yno i rywun sydd ag afiechyd terfynol
Health Talk: Trafod Canser

.

Clefyd Alzheimer – gweler Dementia

.

Clefyd Parkinson

Parkinsons Society – cymorth a chyngor i bobl sydd â chlefyd Parkinson a’u gofalwyr
Parkinson’s UK: Gofalu am rywun â chlefyd Parkinson
Health Talk: trafod Clefyd Parkinson

.

Colli’r Synhwyrau

RNIB – yn cefnogi pobl ddall a phobl rhannol ddall
Action on Hearing Loss (RNID gynt) – newid y byd i bobl fyddar a phobl rhannol fyddar

.

Dementia

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: tudalen gwybodaeth ar ddementia
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: Carers Road Map – canllawiau ar gyfer gofalwyr pobl sydd â dementia
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: Delio gyda Dementia Canllawiau Cyfreithiol
Y Gymdeithas Alzheimer: Beth yw dementia? Tudalen gwybodaeth
Dementia UK: Deall Dementia a Chyngor ar Gyfathrebu
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Taflen ffeithiau: Clefyd Alzheimer a mathau eraill o ddementia
Health Talk: Trafod dementia

.

Epilepsi

Epilepsi Cymru – yn helpu gwella bywydau pobl sydd ag epilepsi, eu teuluoedd a gofalwyr, trwy linell gymorth sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor, codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd a grwpiau cymorth.

.

HIV

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins: cefnogi unigolyn gyda HIV
NHS Choices: Byw gyda HIV

.

Iechyd Meddwl

Manylion 14 o linellau cymorth (rhad ac am ddim) Prydeinig ym maes iechyd meddwl, gan Cassiobury Court
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: tudalen gwybodaeth – gofalwyr ifainc ac iechyd meddwl
Mind: Sut i Ymdopi fel Gofalwr
Rethink Mental Illness: Gofalu am eich hunan
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Rhestr Wirio Gofalwyr – os ydych yn gofalu am rywun gyda phroblemau iechyd meddwl, dyma restr wirio gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion I’ch helpu cael yr wybodaeth angenrheidiol ar ddiagnosis a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn dan sylw.
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion- taflen ffeithiau: Pryder a Ffobiâu
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Iselder
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Iselder ôl-enedigol
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Anhwylderau Bwyta
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Salwch Meddyliol Difrifol (seicosis)
Mind: Beth yw cyflwr Deubegwn?
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Anhwylder Deubegwn
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Sgitsoffrenia
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Anhwylder Personoliaeth
Mind: Cefnogi unigolyn sy’n teimlo fel lladd ei hun
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Hunan-niwed
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Gwrthiselyddion
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – taflen ffeithiau: Meddyginiaeth Gwrthseicotig
Health Talk: trafod iechyd meddwl
Mental Health Care – gwefan sy’n cynnig gwybodaeth i aelodau teuluoedd a ffrindiau pobl sydd â seicosis.

.

ME a Blinder Cronig

National ME Centre: beth yw ME?
ME Support: Gofalu am rywun sydd â ME difrifol

.

Parlys Ymledol

Multiple Sclerosis Society – ymchwil, canolfannau gofal seibiant, grantiau addysg a hyfforddiant. Llinell Gymorth: 0808 800 8000 
MS Society: beth yw PY
MS Society: cefnogaeth i ofalwyr a theuluoedd
NHS Choices: Parlys Ymledol
Health Talk: Trafod Parlys Ymledol

.

Strôc

Y Gymdeithas Strôc – yn gweithio i helpu sicrhau fod llai o bobl yn cael strôc, a bod y cymorth angenrheidiol ar gael i bobl sydd wedi cael strôc.

.

Syndrom Down

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: Tudalen Gwybodaeth – Syndrom Down
The Down’s Syndrome Association
Down’s Syndrome Research Foundation
Down’s Syndrome Scotland
The National Association for Down’s Syndrome (US)
Down’s Heart Group – cefnogaeth a gwybodaeth am gyflyrau iechyd sy’n gysylltiedig â Syndrom Down

.