carers taking part in craft activitiesYdych chi’n poeni beth fyddai’n digwydd i’r unigolyn rydych yn gofalu amdano os byddwch yn sâl yn sydyn neu’n cael damwain? Diben y Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr yw delio gyda’r sefyllfa hon.

Sut mae’n gweithio?
Maint cerdyn credyd yw, a dylid ei gario gyda chi bob tro.  Mewn argyfwng, mae’n ffordd i adael i bobl eraill gwybod bod rhywun arall yn dibynnu arnoch chi.

Mae rhifau Powys Careline a rhif eich cerdyn Argyfwng ar y cerdyn. Mae Powys Careline yn cael ei staffio 24 awr y dydd, felly mae rhywun ar gael trwy’r amser i ateb eich galwad. Pan fydd pwy bynnag sy’n dod ar draws eich cerdyn yn ffonio, bydd gan yr unigolyn sy’n ateb y galwad  fynediad at y cyfarwyddiadau a roddwyd gennych adeg cofrestru, a bydd yn gweithredu eich cynllun argyfwng. (Ni fydd yn rhannu unrhyw wybodaeth gyda’r unigolyn sy’n ffonio.)

Sut i gael Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr
Cysylltwch â ni i adael inni wybod eich bod am gofrestru a bydd un o’n gweithwyr estyn allan lleol yn cysylltu i lunio cynllun argyfwng gyda chi. Bydd hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch yr hyn ddylid ei wneud yn achos argyfwng, pwy i gysylltu â nhw (ffrindiau, cymdogion neu berthnasau), ai phwy fyddai’n gallu ysgwyddo rhai o’ch dyletswyddau gofal yn eich lle chi. Unwaith y caiff eich cynllun argyfwng ei gwblhau a’i rhannu gyda ni, byddwn yn anfon eich Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr atoch.

Pa mor ddiogel yw hyn?
Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol. Nid yw’r cerdyn yn cynnwys unrhyw fanylion personol, dim ond rhif y Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr, felly ni fydd unrhyw un yn gallu eich adnabod chi neu’r unigolyn rydych yn gofalu amdano.

Ond cofiwch…
Mae’n syniad da cadw copi o’r cynllun argyfwng adref, a’i adolygu’n rheolaidd. Os bydd unrhyw beth yn newid gofalwch eich body n rhoi gwybod inni er mwyn inni ddiweddaru eich cyfarwyddiadau , ac er mwyn sicrhau fod yr wybodaeth ddiweddaraf gan Powys Careline.

Hefyd, efallai y byddai’n syniad edrych ar y dudalen cynllunio ar gyfer argyfwng am fwy o wybodaeth ddefnyddiol.